Kutuurikeskuse erinevatel sündmustel võidakse pildistada ja filmida.

Fotosid ja videosid võidakse salvestada ning avalikustada kultuurikeskuse kalendris eesmärgiga jagada teavet Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimuvate sündmuste kohta.

Fotosid ja videosid võidakse kasutada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse reklaammaterjalide (plakatite, treilerite jms) koostamisel. 

Liivimaa laat 2023

10.
juuni
laupäev
2023
Kell 08:00 kuni 16:00

Kell 8-16 Valga kesklinnas. Lisainfo 53327622 (Kultuurikeskuse administraator), 533 24960 (Artur Drubinš).
8-16. G. Valgas centrā. Papildu informācija 53327622 (Kultūras centra administrators), 533 24960 (Artur Drubinš).
В 8-16 в центре Валги. Дополнительная информация 53327622 (администратор культурного центра), 533 24960 (Артур Друбинш).

Müügikoha hinnad on alljärgnevad:
3x3 m heategevus (laadal teenitud tulu suunatakse heategevuseks) tasuta;
3x3 m (käsitöö, põllumajandussaadused, sh istikud) üks koht 20 €;
3x3 m (toidukaubad, tööstuskaubad, trükised, erakondade reklaam) üks koht 30 €;

ühefaasilise voolu (16A) ühendamine 20 €

Pārdošanas cenas ir šādas:
3x3 m labdarība (tirdziņā gūtie ienākumi tiek novirzīti labdarībai) bez maksas;
3x3 m (rokdarbi, lauksaimniecības produkti, tostarp stādi) viena vieta 20 €;
3x3 m (pārtikas preces, rūpniecības preces, iespieddarbi, politiskās partijas) viena vieta 30 €;
vienfāzes strāva (16A) savienojums 20 €

Цены продажи следующие:
3x3 м благотворительность (доход, полученный на ярмарке, направляется на благотворительность) бесплатно;

3x3 м (изделия кустарного промысла, сельскохозяйственные продукты, включая саженцы) одно место 20 €;
3x3 м (продукты питания, промышленные товары, печатные материалы, политические партии) одно место 30 €;
однофазное (16А) соединение 20 €

Elektrooniliselt registreeritud koht säilitatakse 10. juunil kuni kell 7.30.
Elektroniski reģistrēto vietu glabā 10. jūnijā līdz 7:30.
Зарегистрированное в электронном виде место будет храниться 10 июня до 7:30 утра.