Stuudio “Anne”

JUHENDAJA:

Marianne Aunapu

KONTAKT: Marianne.aunapu@gmail.com
56916194
KOHT: Valga Kultuuri- ja huvialakeskuses
AEG: K ja N 16.45 - 18.15

Huviring VÄIKELAPSE „ANDE“ (loovuse) ARENDAMINE
(läbi mängu ja õppetegevuse)
Huviringi ülesandeks on võimaldada väikelastele
mitmekülgset arendavat tegevust.
LOOV LAPS ON OOTAMATUS OLUKORRAS JULGEM,

AVATUM JA OTSUSEKINDLAM!

Sihtgrupp: kodused ja lasteaia väikelapsed, muukeelsed
lapsed ja/või kergelt erivajadustega lapsed vanuses 3-6
Huviringi eesmärgid
 toetada laste arengut nõnda, et tugevneksid eeldused
õppimiseks ja toimetulekuks;
 luua lastele arengut soodustav keskkond, kus on tagatud
turvatunne ja arvestatakse laste ealiste, sooliste ja
individuaalsete iseärasuste ning vajadustega;
 arendada loovust, kujutlusvõimet ja leidlikkust läbi mängu
ja käelise tegevuse ;
 arendada kõnet ja väljendamisoskust;
 arendada mälu ja mõtlemist;
 arendada ilumeelt, ja hindama ilu enda ümber;
 kujundada loovust ja fantaasia arengut;;
 omandada ja kinnistada uusi teadmisi ja oskusi;
 omandada kogemusi ja käitumisreegleid;
 saada tunnustust ja tunda eduelamust;
 saada oskusi suhelda teiste laste ja õpetajaga.
Tegevused
 teeme erinevates tehnikates loovaid ja praktilisi töid;
 loeme lastekirjandust, arutleme ja vestleme;
 loeme luuletusi ja õpime liisusalme;
 mängime õppe- ja näpumänge;
 võrdleme, rühmitame, järjestame ja loendame